VHTK Tháng Tư Tin Mừng Phục Sinh

Thứ ba - 26/03/2024 09:52 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   136
  "Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi,
VHTK Tháng Tư Tin Mừng Phục Sinh
 

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNG TƯ
TIN MỪNG PHỤC SINH
TIN MỪNG

Tin Mừng thánh Máccô 16,1-8

1 Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su.2 Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.

3 Các bà bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? "4 Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm.5 Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ.6 Nhưng người thanh niên liền nói: "Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này!7 Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông."8 Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.


1 When the sabbath was over, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome bought spices so that they might go and anoint him.
2 Very early when the sun had risen, on the first day of the week, they came to the tomb.
3 They were saying to one another, "Who will roll back the stone for us from the entrance to the tomb?"
4 When they looked up, they saw that the stone had been rolled back; it was very large.
5 On entering the tomb they saw a young man sitting on the right side, clothed in a white robe, and they were utterly amazed.
6 He said to them, "Do not be amazed! You seek Jesus of Nazareth, the crucified. He has been raised; he is not here. Behold the place where they laid him.
7 But go and tell his disciples and Peter, 'He is going before you to Galilee; there you will see him, as he told you.'"
8 Then they went out and fled from the tomb, seized with trembling and bewilderment. They said nothing to anyone, for they were afraid.


I. HÌNH TÔ MÀU 
 * Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 16,6b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01.  Chúa Giêsu chết bao nhiều ngày thì sống lại?
a. 1 ngày.
b. 2 ngày.
c. 3 ngày.
d. 7 ngày.

02.  "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." Câu nói này của Chúa Giêsu  được trích từ Tin Mừng nào? (Ga 2,19)
a. Tin Mừng thánh Mátthêu.
b. Tin Mừng thánh Máccô.
c. Tin Mừng thánh Luca.
d. Tin Mừng thánh Gioan.

03. Người phụ nữ nào đã gặp được Chúa Giêsu  đầu tiên? (Ga 20,1)
a. Bà Maria, mẹ Chúa Giêsu.
b. Bà Gioanna.
c. Bà Maria Mácđala.
d. Bà Mácta.

04. Vị môn đệ nào đã vào bên trong mộ Chúa Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 20,6)
a. Ông Tôma.
b. Ông Gioan.
c. Ông Phêrô.
d. Ông Giacôbê.

05. Khi hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu thổi hơi trên các ông và ban gì cho các ông? (Ga 20,19-23)
a. Sự khôn ngoan.
b. Thánh Thần.
c. Ơn hiểu biết.
d. Quyền năng làm nhiều phép lạ.

06. Khi nhìn thấy Chúa Giêsu Phục sinh, ai đã thốt lên :"Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "?(Ga 20,28)
a. Ông Phêrô.
b. Ông Gioan.
c. Ông Tôma.
d. Ông Giacôbê.

07. Đây là môn đệ đã đồng hành với Chúa Giêsu Phục sinh trên đường về làng Emmau: (Lc 24,18)
a. Ông Simêon.
b. Ông Lêvi.
c. Ông Cơlêôpát.
d. Ông Giacôbê.

08. Tại đâu, Chúa Giêsu đã hỏi ông Simôn Phêrô : “Con có yêu mến Thầy không” (Ga 21,1-20)
a. Biển Hồ Tibêria.
b. Làng Nadarét.
c. Thành Giêrusalem.
d. Làng Bêtania.

09. Tại miền nào, Chúa Giêsu từ giả các ông mà về trời? (Mt 28,16)
a. Miền Galilê.
b. Miền Samaria.
c. Miền Giuđê.
d. Miền Thập Tỉnh.

10. Đây là câu nói cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Người về trời : (Mc 16,15)
a.  "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”.
b. "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."
c. "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."
d. “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”
 
III. Ô CHỮ CHÚA SỐNG LẠI

 
 
Những gợi ý

01.  Đây là dấu hiệu sẽ đi theo những ai có lòng tin, họ có uống nhằm điều  này thì cũng không sao. (Mc 16,18)

02. Vị tông đồ đã vào mộ Đức Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 20,6)

03. Đức Giêsu trao cho các môn đệ một lệnh truyền là hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

04. Theo điều gì Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

05. Khi hiện ra với các môn đệ, Đức Giêsu bảo Tôma hãy đặt tay vào đâu? (Ga 20,27)

06. Vị tông đồ vắng mặt khi Đức Giêsu hiện ra với các ông. (Ga 20,24)

07. Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và bảo họ hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22)

08. Ai đã ban Thánh Thần cho các môn đệ? (Ga 20,22)

09. Thiên thần báo tin Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại đâu? (Mc 16,7)

10. Người phụ nữ ra mộ Đức Giêsu sớm nhất là ai? (Mc 16,1)

11. Tại biển hồ Tibêria, người môn đệ nào đã nhận ra Đức Giêsu đầu tiên? (Ga 21,1-8)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. THỬ TÀI
CHIA 1 THÀNH 4
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi phần nhỏ là 1 nhân vật 5 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những ai?
 
 


 
Những gợi ý

01.  Đấng đã trỗi dậy từ cõi chết.
02.   Người phụ nữ ra mộ Chúa Giêsu đầu tiên.
03.  Tại biển hồ Tibêria, người đã nhảy xuống nước bơi vào bờ gặp Chúa Giêsu.
04. Tại biển hồ Tibêria, người nhận ra Chúa Giêsu đầu tiên.
 
V. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 
                                                     
  "Đừng hoảng sợ! 
Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì!
Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa."
Tin Mừng thánh Máccô 16,6
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNG TƯ


I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu phục sinh
* Tin Mừng thánh Máccô 16,6b 
"Người đã trỗi dậy rồi."

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. 3 ngày
02. d. Tin Mừng thánh Gioan (Ga 2,19)
03. c. Bà Maria Mácđala (Ga 20,1)
04. c. Ông Phêrô (Ga 20,6)
05. b. Thánh Thần (Ga 20,19-23)
06. c. Ông Tôma (Ga 20,28)
07. c. Ông Cơlêôpát (Lc 24,18)
08. a. Biển Hồ Tibêria (Ga 21,1-20)
09. a. Miền Galilê (Mt 28,16)
10. a.  "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,15)

III. Ô CHỮ CHÚA SỐNG LẠI

01. Thuốc độc (Mc 16,18)
02. Phêrô (Ga 20,6)
03. Tin Mừng (Mc 16,15)
04. Kinh Thánh (Ga 20,9)
05. Cạnh sườn (Ga 20,27)
06. Tôma (Ga 20,24)
07. Thánh Thần (Ga 20,22)
08. Đức Giêsu (Ga 20,22)
09. Galilê (Mc 16,7)
10. Maria Mácđala (Mc 16,1)
11. Gioan (Ga 21,1-8)

Hàng dọc : Chúa Sống Lại  

IV. THỬ TÀI
  IV. THỬ TÀI
 
 
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây