Vui Học Thánh Kinh Tháng 2

Thứ ba - 30/01/2024 09:07 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   217
Vui Học Thánh Kinh Tháng 2

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 2

Kính THÁNH GIA THẤT
Tin Mừng thánh Luca 2,22-40
 
TIN MỪNG
22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê.40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

22  When the days were completed for their purification  according to the law of Moses, they took him up to Jerusalem to present him to the Lord,23 just as it is written in the law of the Lord, "Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord,"
24 and to offer the sacrifice of "a pair of turtledoves or two young pigeons," in accordance with the dictate in the law of the Lord.
25 Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel,  and the holy Spirit was upon him.
26 It had been revealed to him by the holy Spirit that he should not see death before he had seen the Messiah of the Lord.
27 He came in the Spirit into the temple; and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him,28 he took him into his arms and blessed God, saying:29 "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word,30 for my eyes have seen your salvation,31 which you prepared in sight of all the peoples,32 a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel."
33 The child's father and mother were amazed at what was said about him;34 and Simeon blessed them and said to Mary his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted35 (and you yourself a sword will pierce)  so that the thoughts of many hearts may be revealed."
36 There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived seven years with her husband after her marriage,37 and then as a widow until she was eighty-four. She never left the temple, but worshiped night and day with fasting and prayer.
38 And coming forward at that very time, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem.
39 When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth.
40 The child grew and became strong, filled with wisdom; and the favor of God was upon him.

I. HÌNH TÔ MÀU
 


 
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM 

01. Bà Maria và ông Giuse đem con trẻ lên Giêrusalem để làm gì? (Lc 2,22)
a. Ra mắt dân chúng.
b. Tiến dâng lên cho Chúa.
c. Trình diện với vị thượng tế.
d. Cầu nguyện.

02. Ai đã gặp Hài Nhi Giêsu tại đền thờ Giêrusalem? (Lc 2,25)
a. Ông Simon.
b. Ông Simêon.
c. Ông Giuđa.
d. Bà Gioanna.

03. Thánh gia thất sinh sống tại miền nào?
a. Miền Galilê.
b. Miền Samari.
c. Miền Giuđê.
d. Miền Thập Tỉnh.

04. Làng quê nơi Chúa Giêsu sinh trưởng là gì?
a. Bêlem.
b. Cana.
c. Nadarét.
d. Bêtania.

05. Tại làng quê Nadarét, Chúa Giêsu đã sống thế nào?
a. Vâng phục cha mẹ trần gian như người con hiếu thảo nhất.
b. Yêu thương và giúp đỡ mọi người.
c.  Luôn luôn kết hợp với Thiên Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.

06. Thánh Gia Thất là…
a. Mô hình mẫu của các gia đình.
b. Mô hình mẫu của Hội Thánh của Thiên Chúa ở trung ương cũng như ở các địa phương,
c. Cộng đoàn hiệp thông và yêu thương trong đó các thành viên đều sống vì/cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và sống vì/cho nhau.
d. Cả a, b và c đúng.

07. Trong ngày lễ Thánh Gia Thất, nhắc nhớ chúng ta điều răn gì?
a. Điều răn thứ hai.
b. Điều răn thứ ba.
c. Điều răn thứ tư.
d. Điều răn thứ sáu.

08. Đây là những điều sứ điệp ngày lễ Thánh Gia Thất muốn những gia đình kitô hữu phải có:
a. Lòng thương cảm,
b. Nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà, nhẫn nại,
c. Chịu đựng, tha thứ.
d. Cả a, b và c đúng.

09. Sứ điệp của ngày lễ Thánh Gia Thất muốn nói với những gia đình kitô hữu điều gì?
a. Trong gia đình mỗi người phải cố gắng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ với vợ/chồng, cha mẹ/con cái, anh/chị em.
b.  Trong cộng đồng giáo xứ, trường học … mỗi người phải cố gắng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ đối với những người đồng đạo, đồng nghiệp…
c. Ngoài xã hội mỗi người phải cố gắng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ đối với những người mà mình gặp nhất là những người cần đến sự giúp đỡ, chia sẻ, ủi an.
d. Cả a, b và c đúng.

10. Khi suy niệm về Thánh Gia, chúng ta cầu xin điều gì?
a. Xin Chúa Giêsu giúp chúng ta sống vuông tròn bổn phận làm con cháu.
b. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta sống tròn bổn phận làm mẹ và làm vợ.
c. Xin Đức Thánh Giuse giúp chúng ta sống tròn bổn phận làm cha và làm chồng.
d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ NGÀY GIA ĐÌNH
 


 
Những gợi ý từ Thánh Kinh

01. Gia đình của ai được cứu khỏi Lụt Hồng Thủy?(x. St 6,5 …)

02. Bản gia phả của Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu, người đã sinh ra ông Giuse, chồng bà Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu tên là gì ? (Mt 1,16)

03. Đức Giêsu lớn lên tại thành nào? (Lc 2,23)

04. Ông Quiriniô làm tổng trấn xứ nào thời  Chúa Giêsu sinh ra? (Lc 2,2)

05. Thành Nadarét thuộc miền nào? (Lc 2,22)

06. Người con của ông Giuse và bà Maria tên là gì? Giêsu (Mt 1,1-16)

07. Mẹ của  Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 1,1-16)

08. Cha của vua Salomon tên là gì? (2Sm 12,24-25)

09. Cha của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,1-16)

10. Người con của ông Dacaria và bà Êlisabét tên là gì?  (Lc 1,57-66)

11.  Gia đình đầu tiên được thánh Phaolô rửa tội tại Akhaia tên là gì ? (1Cor 1,16 & 16,15)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 
IV. THỬ TÀI
A. Bạn hãy xem họ là những ai?

01.  Vợ chồng đầu tiên của nhân loại là ai? (x. St 3,1-20)

02. Những người con của ông Ađam là ai?  (St 4,1 & 25)

03.  Những người con của ông Nôê tên là ai? (x. St 6,9)

04. Gia đình tổ phụ Ápraham chính thức gồm những ai ? (St 21,1)

05. Những người con của ông Giacóp và bà Rakhen tên là gì? (St 35,23-26).

06. Nhà giải phóng vĩ đại của dân Dothái là ông Môsê, ông đã đưa dân Dothái ra khỏi Ai cập và tiến về Đất Hứa. Cha mẹ ông tên là gì ? (Xh 6,20)

07. Vợ và con ông Môsê là tên là gì ? (Xh 2,21-22)

08. Cha và mẹ của vua Salomon là ai ? (2Sm 12,24-25)

09. Ông Gioan Tẩy giả là vị tiền hô của Chúa Giêsu, cha mẹ của ông là những ai? (Lc 1,57-66)

10. Cha mẹ của  Chúa Giêsu là ai? (Mt 1,1-16)

11. Thánh Kinh không nhắc gì đến cha mẹ của đức Maria, nhưng theo truyền thống họ là ai ?

12. Trên đường vác thập giá lên núi Sọ, quân lính đã bắt một người đi đường vác đỡ thập giá của Đức Giêsu : đó là ông Simon. Bạn có biết những người con của ông Simon tên là gì ?  (Mc 15,21)

13. Gia đình ngoại giáo đầu tiên được thánh Phêrô rửa tội tên là gì ? (Cv 10,34-48)

14.  Gia đình đầu tiên được thánh Phaolô rửa tội tại Akhaia tên là gì ? (1Cor 1,16 & 16,15)


B. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP
GIUSE     IXAAC     ELISA    SIMON    UABAN = GIESU
MARIA     APOLO     RUPHO     ISAIA     AKHAT = MARIA
GIOAN     ISAIA     UABAN     SELAC     ELYMA =   ?


Nhân vật nào sau đây sẽ được điền vào ô có dấu chấm hỏi ở trong bảng trên.
 
V. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 
"Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan,
và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa".
Tin Mừng thánh Luca 2,40
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 2
Kính THÁNH GIA THẤT
Tin Mừng thánh Luca 2,22-40
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Gia đình thánh gia
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,23
"Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa".

II. TRẮC NGHIỆM 
01. b. Tiến dâng lên cho Chúa.
02. b. Ông Simêon.
03. a. Miền Galilê.
04. c. Nadarét.
05. d. Cả a, b và c đúng.
06. d. Cả a, b và c đúng.
07. c. Điều răn thứ tư.
08. d. Cả a, b và c đúng.
09. d. Cả a, b và c đúng.
10. d. Cả a, b và c đúng.

Ô CHỮ NGÀY GIA ĐÌNH
01. Gia đình ông Nôê (x. St 6,5 …)
02. Ông Giacóp (Mt 1,16)
03. Nadarét (Lc 2,23)
04. Xyri (Lc 2,2)
05. Miền Galilê (Lc 2,22)
06. Giêsu (Mt 1,1-16)
07. Bà Maria (Mt 1,1-16)
08. Đavít (2Sm 12,24-25)
09. Ông Giuse (Mt 1,1-16)
10. Gioan  (Lc 1,57-66)
11. Têphana (1Cor 1,16 & 16,15)
Hàng dọc: Ngày Gia Đình


IV. THỬ TÀI
A. Bạn hãy xem họ là những ai?
01. Ông Ađam và Evà (x. St 3,1-20)
02. Ông Cain, ông Aben, ông Sết (St 4,1 & 25)
03. Ông Sêm, ông Kham và ông Giaphét (x. St 6,9)
04. Ông Ápraham, bà Xara và Ixaác(St 21,1)
05. Ông Giuse và ông Bengiamin(St 35,23-26).
06. Ông Amram và bà Giôkhêvét (Xh 6,20)
07. Bà Xíppôra và Ghécsôm (Xh 2,21-22)
08. Đavít và Bátseva (2Sm 12,24-25)
09. Ông Dacaria và bà Êlisabét (Lc 1,57-66)
10. Ông Giuse và bà Maria (Mt 1,1-16)
11. Ông Gioakim và bà Anna
12. Ông Ruphô và ông Alêxanđô (Mc 15,21)
13. Gia đình ông Cônêliô (Cv 10,34-48)
14. Gđ. Têphana (1Cor 1,16 & 16,15)

B. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP
Lời giải : Nhân vật được lựa chọn là GIUSE , vì nếu ghép từng mẫu tự đầu tiên của mỗi từ theo hàng ngang lại với nhau sẽ tạo thành những nhân vật : GIÊSU, MARIA & GIUSE.


NGUYỄN THÁI HÙNG

Tháng 2: Kính Thánh Gia Thất

Theo truyền thống, Giáo hội Công giáo dành riêng tháng Hai để tôn kính Thánh Gia Thất, mẫu gương hoàn hảo về đời sống giáo dục đối với những người Kitô giáo. Khi cầu nguyện với Thánh Gia Thất, chúng ta suy niệm về mẫu gương của Thánh Gia Thất, cầu xin Thánh Gia Thất nâng đỡ và che chở các gia đình, đồng thời xin Thánh Gia Thất giúp mỗi thành viên gia đình biết trung thành với bổn phận của mình với lòng yêu thương.

Thật lành thánh khi cầu nguyện với Thánh Gia Thất hàng ngày, nhờ vậy mà luôn tập trung vào đời sống gia đình. Hiếu thảo là điều quan trọng vì đạo hiếu đã được Chúa chú trọng và đặt thành giới răn thứ tư:"Hãy thảo kính cha mẹ"(Hc 3,1-16). Người ta có thể chọn lựa cho mình nhiều thứ, kể cả cách sống, nhưng không ai có thể chọn cha mẹ cho mình. Vì vậy, dù cha mẹ có thế nào thì con cái vẫn phải làm tròn chữ hiếu.
Không ai biết lúc nào mình từ giã cõi đời này, có thể chỉ trong vài giây phút nữa thôi. Hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu, xin Ngài ban cho chúng ta được sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria và của Đức Thánh Giuse khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng. Đó lời cầu nguyện cần thiết, nhất là mỗi tối trước khi chúng ta đi ngủ.

Chúa Giêsu có thể đến với chúng ta bằng nhiều cách, nhưng Thiên Chúa lại chọn cách sai Chúa Con sinh vào một gia đình nghèo. Như vậy, Ngài đã đặt Thánh Gia Thất làm mẫu gương cho tất cả chúng ta, và đề cao gia đình Kitô giáo hơn mức tự nhiên bình thường.

Mỗi người hãy dâng chính gia đình của mình cho Thánh Gia Thất, trong đó có người Con hoàn hảo, người Mẹ hoàn hảo và người Cha hoàn hảo. Hãy xin Chúa Giêsu giúp chúng ta sống vuông tròn bổn phận làm con cháu, xin Đức Mẹ giúp chúng ta sống tròn bổn phận làm mẹ và làm vợ, và xin Đức Thánh Giuse giúp chúng ta sống tròn bổn phận làm cha và làm chồng. Nhờ Thánh Gia Thất, chúng ta hy vọng cả gia đình mình sẽ được cứu độ và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi Thiên quốc.

ĐGH Leo XIII nói: “Thực sự không có gì có thể tốt lành và hiệu quả hơn đối với các gia đình Kitô giáo khi suy niệm về mẫu gương của Thánh Gia Thất, vì Thánh Gia Thất bao gồm các nhân đức gia đình”

Ơn cứu độ không là hành động riêng tư. Chúa Giêsu ban ơn cứu độ cho nhân loại qua sự Giáng sinh, Tử nạn và Phục sinh của Ngài. Chúng ta phải cùng nhau làm cho ơn cứu độ trở nên hiệu quả, nhất là qua sự hợp tác gia đình. Chính Thánh Augustinô quả quyết: Chúa không cần hỏi ý kiến con khi Ngài dựng nên con, nhưng phải có sự hợp tác của con khi Ngài cứu độ con”.

Là một gia đình, là một tổ ấm, chúng ta muốn cùng nhau dùng bữa hoặc làm việc gì đó. Vậy chúng ta cũng hãy cùng nhau cầu nguyện mỗi tối để Ơn Thánh sưởi ấm gia đình chúng ta trở thành Tổ ấm đích thực. Sống đời gia đình là một Ơn Gọi, nhưng chúng ta chưa thực sự tôn trọng Ơn Gọi ấy đúng mức theo Tôn Ý Thiên Chúa, thậm chí đôi khi còn bị coi thường khi so sánh với các dạng Ơn Gọi khác!

Lạy Thánh Gia Thất, xin giúp chúng con luôn biết dấn thân, hy sinh và quên mình để biết yêu thương nhau, can đảm thực hiện đúng vai trò của mỗi thành viên gia đình cho đúng Ý Chúa. Chúng con cầu xin nhân danh Anh Hai Giêsu, Thiên Chúa của chúng con. Amen.
 
 
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây